Poniżej fragment Statutu Fundacji Mundurowych – Służymy Pomocą określający cele statutowe Fundacji oraz obszary działalności.

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. promowania idei niesienia pomocy bliźniemu, a w szczególności funkcjonariuszom polskich służb mundurowych, którzy ulegli wypadkowi, odnieśli uszczerbek na zdrowiu, trwale zachorowali lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a także ich rodzinom;

 2. dbania o zdrowie i tężyznę fizyczną funkcjonariuszy polskich służb mundurowych oraz członków organizacji społecznych dbających o poprawę bezpieczeństwa;

 3. poprawy bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych tj gmin i powiatów;

 4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 6. działalności charytatywnej;

 7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 8. ochrony i promocji zdrowia;

 9. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 10. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 14. wypoczynku dzieci i młodzieży;

 15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 18. turystyki i krajoznawstwa;

 19. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 20. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 21. ratownictwa i ochrony ludności;

 22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 23. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 24. promocji i organizacji wolontariatu;

 25. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

 26. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 27. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 30. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-29.

Tak szeroka gama celów statutowych pozwala nam na szeroki wachlarz możliwości działania i wsparcia inicjatyw.